Ιερά Εικόνα Παναγίας
«Χαρά των Θλιβομένων»

A- A+
20150810202402852_0007_640

Ἡ παροῦσα Εἰκών τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς «Χαρᾶς τῶν Θλιβομένων» ἱστορήθῃ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ἐν νηστείᾳ καί προσευχῇ, ἐπί λειτουργηθείσης σανίδος διά νά παρηγορήσει τόν δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο ἀπό τόν ἀτελείωτο πόνο του. Δαψιλῶς εὐλογηθεῖσα καί χαριτωθεῖσα ὑπό τῆς Θείας Χάριτος καί τῆς Θεοτόκου, ἐξαίρετον ἔχει τῆν Χάριν νά παρέχει ἄνεσιν καί ἴασιν, μετατρέπουσα τήν θλίψιν εἰς χαράν, εἰς τούς πάσχοντας ἐκ παντοίων θλίψεων καί στενοχωριῶν.

Ἡ Κυρία Θεοτόκος διά τῆς Χάριτος τοῦ Υἱοῦ της καί Θεοῦ ἡμῶν μετατρέπει τήν θλίψιν καί στενοχωρίαν εἰς δημιουργικήν ἐν Χριστῷ χαράν. Ἡ Σκέπη, ἡ Χάρις, ἡ Προστασία καί ἡ ἄμεσος βοήθειά της μετά πάντων τῶν προσκυνούντων καί ἐπικαλουμένων Αὐτήν.

Ημερομηνία Πανήγυρις

Ἡ Σύναξις τῆς ἱερᾶς ταύτης Είκόνος ἐπιτελεῖται πανηγυρικῶς τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων.

Μεγαλυνάριον

Λῦσον τάς ὀδύνας τῶν στεναγμῶν σοί τῶν προστρεχόντων καί καρδίας ἡμῶν χαρᾶς πλῆσον, Θεοτόκε, χαρά τῶν Θλιβομένων, πυρίμορφε καθέδρα τοῦ παντοκράτορος.

Σύντομη προσευχή στήν Παναγία «Χαρά τῶν Θλιβομένων»

Παναγία Δέσποινα Χαρά τῶν Θλιβομένων, πάντες σέ ἐπικαλούμεθα ὡς σκέπη κάθε ἀπελπισμένου καί καταπονουμένου. Προστάτεψέ με, μεσίτευσε γιά μένα. Εἶμαι ἀπελπισμένος/η καί μόνος/η. Σέ ἱκετεύω, μέ τήν ἰδιαίτερη χάρη πού ἔχεις, στεῖλε μου ὁρατή καί γρήγορη βοήθεια γιατί εἶμαι καταπονημένος/η καί θλιμμένος/η. Βοήθησέ με Σέ παρακαλῶ (ἐκφράσατε τό αἴτημα σας…) νά λάβω ἄμεσα στήν ἀπελπισία καί στήν ἀναγκη μου τήν παρηγορία καί τήν βοήθεια τῆς Ἁγίας Τριάδος καί νά δοξάζω τόν Χριστόν, τόν Υἱόν Σου καί Κύριόν μου καί νά ὑμνῶ Σέ τήν Θεοτόκον καί ἀειπάρθενον Μαρίαν καθημερινῶς στήν ζωήν μου. Χαρά τοῦ κόσμου φύλαξέ με καί σῶσε με ἀπό: μαγεία, βασκανία, ἀσθένεια, γλωσσοφαγιά, καρκίνο, ἐπιληψία, ἀτυχήματα, ἀναποδιά, ἀτεκνία καί ἀπό κάθε ἀσθένεια, ἐμπόδιο καί δυστυχία.